Državne štipendije

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS)  roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo vsako šolsko/študijsko leto odloča ponovno (na podlagi vložene vloge za nadaljnje prejemanje državne štipendije).

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Osnovna višina v eurih za upravičenca do 18 let starosti Osnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti

1

do 309,05

95

190

2

od 309,06 do 370,86

80

160

3

od 370,87 do 432,67

65

130

4

od 432,68 do 545,98

50

100

5

od 545,99 do 576,89

35

70


Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan v 8 dneh po nastanku spremembe o tem obvestiti center za socialno delo in od njega pridobiti pisno soglasje.
 

Dijaki naj vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Upravičenci

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
  • državljani držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo,
  • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.
  • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
  • štipendije se podeljujejo za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji
  • za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši
  • štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe

Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

-         vloge
-         poenostavljena elektronska vloga  - z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (za navedene pravice je treba vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).
-         več o elektronski oddaji prek portala e-uprava

 

K državni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

1. Dodatek za bivanje

Dodatek v višini 80 evrov mesečno je mogoče dodeliti štipendistu, ki:

-         ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
-         kraj stalnega prebivališča je oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km,
-         strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in
-         štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine v kraju izobraževanja.

Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Štipendist kateremu je dodeljena državna štipendija in dodatek za bivanje ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice, je pa upravičen do letne subvencioniranje vozovnice za 10 voženj na mesec.

Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje, priložiti enega od naslednjih dokazil:

-         fotokopijo najemne pogodbe (zadošča navadna (in ne overjena) fotokopija), ali
-         potrdilo dijaškega doma o ne subvencioniranem bivanju, če biva v zasebnem dijaškem domu, ali
-         fotokopijo najemne pogodbe oziroma potrdilo študentskega oziroma dijaškega doma, če se izobražuje v tujini.

2. Dodatek za uspeh

Do dodatka za uspeh je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:

Razred Povprečna ocena dijaka Višina dodatka za uspeh v evrih/mesec

1

od vključno 4,0 do vključno 4,25

17

2

nad 4,25 do vključno 4,50

22

3

nad 4,50 do vključno 4,75

30

4

nad 4,25 do vključno 4,50

40

Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno in opravil določeno število obveznosti za letnik v kreditnih točkah ECTS od skupno 60 možnih:

Razred Povprečna ocena študenta Višina dodatka za uspeh v evrih/mesec

1

50 ali več ECTS, nad 8,00

17

2

50 ali več ECTS, nad 9,00

22

3

50 ali več ECTS, nad 9,00

30

4

55 ali več ECTS, nad 9,00

40

Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v prvem letniku izobraževalnega programa.

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Dodatek je mogoče dodeliti štipendistu, ki:

1.     mu je priznana invalidnost oz. telesna okvara na podlagi:

-     odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS) ali
-     odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ali

2.     za katerega starši prejemajo dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ali

3.     je  usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja (samo za srednješolsko izobraževanje oziroma samo za dijake).

        -     dijak, ki je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, kar izhaja iz odločbe Zavoda za šolstvo. Ni pa mogoče podeliti dodatka dijakom, ki jim je na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo omogočeno prilagojeno izvajanje rednega izobraževalnega programa ali jim je omogočena dodatna strokovna pomoč pri opravljanju rednega izobraževalnega programa. Iz odločbe Zavoda za šolstvo mora torej izhajati, da je dijak usmerjen v prilagojen program in ne, da gre le za prilagojeno izvajanje rednega programa.

-       Primorsko-notranjska: RRA Zeleni kras d.o.o.
-       Zasavje: Regionalna razvojna agencija Zasavje
-       Jugovzhodna Slovenija: Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o.
-       Podravje: Mariborska razvojna agencija p.o.
-       Obalno-kraška: Regionalni razvojni center Koper