Koordinator obravnave v skupnosti

Koordinatorji za obravnavo v skupnosti izvajajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, potrebujejo pa pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave.

Oseba se obravnava samo če poda pisno privolitev v načrt obravnave v skupnosti. Koordinator skupaj z osebo in multidisciplinarnim timom pripravi načrt obravnave, ki ga sprejme center za socialno delo.

Multidisciplinarni tim sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra za socialno delo in nevladnih organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti in ga imenuje center za socialno delo. Koordinator in izvajalci obravnave v skupnosti sodelujejo pri izvajanju načrta obravnave v skupnosti. Koordinator organizira in vodi tim za vsak posamezni primer posebej.

Koordinator opravlja predvsem naslednje naloge:

 • pripravi, koordinira in nadzira izvajanje načrta obravnave v skupnosti,
 • organizira in vodi multidisciplinarni tim,
 • nudi strokovno podporo in podporo glede namestitve izvajalcem obravnave v skupnosti,
 • skrbi za evidenco obravnav v skupnosti.

Potek obravnave:

 • Strokovni delavec psihiatrične bolnišnice ali koordinator nadzorovane obravnave mora najmanj 3 tedne pred odpustom osebe obvestiti pristojni CSD.
 • Koordinator po prejemu obvestila obišče osebo ter jo skupaj z njenim zastopnikom seznani z možnostjo obravnave v skupnosti.
 • V skupnosti se lahko obravnava oseba, ki pisno privoli v pripravo načrta obravnave v skupnosti oz. v to privoli njen zakoniti zastopnik.
 • Po pisni privolitvi koordinator takoj začne pripravljati predlog načrta v sodelovanju z osebo in multidisciplinarnim timom.

Načrt, ki vključuje področja stanovanjskih razmer, socialne varnosti, zaposlitve in dela ter podpore pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil in zagotavljanju socialnih stikov in družabnosti, vsebuje:

 • zapis ocene situacije,
 • ugotovitev potreb osebe,
 • cilje obravnave,
 • ukrepe za njihovo doseganje,
 • predlog izvajalcev ukrepov,
 • časovno opredelitev izvajanja načrta,
 • način spremljanja, evalvacije izvajanja ukrepov,
 • finančno ovrednotenje.

Obravnava v skupnosti za osebo PRENEHA, če:

 • oseba in koordinator ugotovita, da ni več potrebe po obravnavi v skupnosti,
 • oseba pisno izjavi, da ne želi več obravnave v skupnosti,
 • oseba ne sodeluje pri izvajanju načrta. 

Delo koordinatorja obravnave v skupnosti ureja Zakon o duševnem zdravju Uradni list RS, št. 77/2008 in Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita koordinatorja obravnave v skupnosti Uradni list RS, št. 49/2009.