• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Pridobivanje podatkov od FURS pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

Obveščamo vas, da je z dnem 6. 4. 2018 v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti.
Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

Novi obrazci za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo:

S-1/3
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA IN STARŠEVSKEGA NADOMESTILA OČETA, DRUGE OSEBE, ENEGA OD STARIH STARŠEV ALI POSVOJITELJA/ICE

S-1/3-N
VLOGA ZA NAKNADNO UVELJAVITEV PRAVICE DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA IN STARŠEVSKEGA NADOMESTILA (ZA OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN VARSTVO)

S-1/1-O
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO MATERINSKEGA DOPUSTA IN MATERINSKEGA NADOMESTILA OČETA, DRUGE OSEBE ALI ENEGA OD STARIH STARŠEV

S-1/2
VLOGA OČETA / DRUGE OSEBE ZA UVELJAVITEV PRAVIC OB ROJSTVU OTROKA

S-1/1
VLOGA MATERE ZA UVELJAVITEV PRAVIC OB ROJSTVU OTROKA

 

Reorganizacija centrov za socialno delo

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.
Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.

Preberi več

Izplačila april

denarne socialne pomoči 20.4.
varstveni dodatek 30.4.
državne in Zoisove štipendije 10.4.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 12.4.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.4.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 13.4.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2018

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...