Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

Naziv organa:
Center za socialno delo Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu CSD Zagorje ob Savi)

Naslov:
Cesta zmage 7,
1410 Zagorje ob Savi
Telefon: 03 566 02 40

Elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odgovorna uradna oseba:
Tadeja Nimac, direktorica

Datum prve objave kataloga:
29.3.2006

Datum zadnje spremembe:
4. 4. 2016

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu: http://www.csd-zagorje.si/

Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Zagorje ob Savi.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU

Podatki o organizaciji:
Center za socialno delo Zagorje ob Savi je pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje UE Zagorje ob Savi.

Kratek opis delovnega področja

Center za socialno delo Zagorje ob Savi je pristojen za

-    izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonu,

-    izvajanje socialno varstvenih storitev:
•    prva socialna pomoč,
•    osebna pomoč,
•    pomoč družini za dom,
•    socialna preventiva ter

-    druge naloge:
•    izvajanje projektov ter
•    usposabljanje kadrov (praksa študentov, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu)

v okviru šifre SKD glavne dejavnosti: 88.999 (drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve).

Seznam notranjih organizacijskih enot

Center za socialno delo Zagorje ob Savi nima notranjih organizacijskih enot

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
direktorica: mag. Tadeja Nimac
telefon: 03 56 60 240
e - naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja CSD:
Na povezavi:  http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=6897

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodi CSD:
Na povezavi: http://www.gov.si/csd/sez_upr_p.htm

Seznam zbirk podatkov CSD:
Na povezavi: http://www.gov.si/csd/zbirke_p.htm

Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov Centra za socialno delo Zagorje ob Savi:
1.    Katalog evidence zaposlenega delavca (Katalog evidence o kadrih)
2.    Katalog evidence o stroških dela
3.    Katalog evidence o izrabi delovnega časa
4.    Katalog evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
5.    Katalog evidence o zdravstvenih pregledih pred  zaposlitvijo  in preventivnih zdravstvenih pregledih
6.    Katalog evidence o opravljenem preizkusu usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom
7.    Katalog evidence podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.    Katalog zbirke podatkov o storitvah
9.    Katalog zbirke podatkov o pomočeh posamezniku
10.  Katalog zbirke podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti
11.  Katalog zbirke podatkov o financiranju socialno varstvene dejavnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------
12.  Katalog evidence o porodniškem dopustu
13.  Katalog evidence o očetovskem dopustu
14.  Katalog evidence o dopustu za nego in varstvo otroka
15.  Katalog evidence o posvojiteljskem dopustu
16.  Katalog evidence o prenesenem dopustu
17.  Katalog evidence o porodniškem nadomestilu
18.  Katalog evidence o očetovskem nadomestilu
19.  Katalog evidence o nadomestilu za nego in varstvo otroka
20.  Katalog evidence o posvojiteljskem nadomestilu
21.  Katalog evidence o dobroimetju
22.  Katalog evidence o krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka
23.  Katalog evidence o starševskem dodatku
24.  Katalog evidence o pomoč ob rojstvu otroka
25.  Katalog evidence o otroškem dodatku
26.  Katalog evidence o dodatku za veliko družino
27.  Katalog evidence o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
28.  Katalog evidence o delnem plačilu za izgubljeni dohodek
29.  Katalog evidence o zavarovancih za starševsko varstvo
30.  Katalog evidence o rejnikih
31.  Katalog evidence o rejniških družinah
32.  Katalog evidence o sklenjenih rejniških pogodbah
33.  Katalog evidence o rejencih
34.  Katalog evidence o bioloških družinah rejencev
35.  Katalog evidence o rejninah
36.  Katalog evidence o gluhih osebah, katerim je bila izdana odločba o pravici do tolmača
37.  Katalog evidence o obravnavah koordinatorja obravnave v skupnosti  
38.  Katalog evidence o otroških dodatkih
39.  Katalog evidence o denarnih socialnih pomočeh in varstvenem dodatku
40.  Katalog evidence o državnih štipendijah
41.  Katalog evidence o znižanih plačilih vrtca
42.  Katalog evidence o subvencijah malice za učence in dijake
43.  Katalog evidence o subvencijah kosila za učence
44.  Katalog evidence o subvencijah najemnine
45.  Katalog evidence o oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev in prispevkov k plačilom družinskega pomočnika
46.  Katalog evidence o pravicah do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
47.  Katalog evidence o pravicah do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:
Informacije o javnih naročilih.

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

  • osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru za socialno delo. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za socialno delo je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo.

  • po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu centrov za socialno delo, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.scsd.si/.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.
Na podlagi vaše zahteve je Centra za socialno delo dolžen posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo in drugi. V teh primerih lahko Centra za socialno delo pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

  • osebno v prostorih

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

  • ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo.
Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

  • preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo ni mogoča pritožba.

  • zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centra za socialno delo. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo.

  • pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo ali oddate osebno v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Centra za socialno delo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

Center za socialno delo vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

  • po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo drugačne obveznosti.

Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo ali preko telefona.

Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

  • delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.

baner_des7

Uradne ure

Ponedeljek:
8.00 -12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda:
8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
Petek:
8.00 do 12.00