Koristni nasveti

Kdaj je potrebno vložiti vlogo za podaljšanje denarne socialne pomoči?

Vlogo za podaljšanje denarne socialne pomoči je potrebno vložiti v mesecu izteka veljavne odločbe centra za socialno delo.
Npr. Če je odločba centra za socialno delo veljavna do 31.01.2012, je potrebno vlogo za podaljšanje pravice pri pristojnem centru vložiti v mesecu januarju 2012. 


S katerim mesecem teče pravica do denarne socialne pomoči?

Upravičencu pripada denarna socialna pomoč od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. 


Ali je oseba, ki je se nahaja v zaporu, upravičena do redne denarne socialne pomoči?

Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki je na prestajanju zaporne kazni. 


Za koliko časa se dodeli denarna socialna pomoč?

Denarna socialna pomoč se prvič dodeli največ za obdobje treh mesecev.
Ponovno,  v primeru, da ne gre za spremenjene okoliščine, se lahko dodeli največ za obdobje šestih mesecev.
Upravičencu, ki pa je trajno nezmožen za delo in je brez dohodkov oz. prejemkov ter premoženja  in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben preživljati in živi doma, se dodeli trajna denarna socialna pomoč. 


Kdaj preneha upravičenost do denarne socialne pomoči, če je oseba iz krivdnih razlogov brisana iz evidence brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje?

Prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb iz krivdnih razlogov, ni upravičen do denarne socialne pomoči s prvim dnem naslednjega meseca od datuma izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. 


Kje se uveljavlja pravica do denarne socialne pomoči?

Pravico do DSP uveljavljate na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev kupite v najbližji knjigarni oziroma natisnete s spletne strani.


 

Ali se v lastne dohodke pri denarni socialni pomoči šteje tudi preživnina?

Če preživnina, ki jo prejema otrok presega osnovni znesek minimalnega dohodka otrok do denarne socialne pomoči zase ni upravičen. Če pa je preživnina nižja od osnovnega zneska minimalnega dohodka, je otrok upravičen do denarne socialne pomoči v višini razlike med minimalnim dohodkom in preživnino.Preživnina se torej šteje kot lastni dohodek otroka.
Neutemeljeno ne-uveljavljanje preživnine pomeni krivdni razlog, saj opustitev uveljavljanje preživnine vpliva na socialni položaj otrok. 


Kdo od staršev je dolžan plačevati preživnino, če je otrok pri obeh starših, sicer polovico meseca pri materi, polovico meseca pa pri očetu?

V primeru, da starša ne živita skupaj, je priporočljivo, da pravno formalno uredita vse kar se tiče skupnega otroka: zaupanje v varstvo in vzgojo (enemu staršu ali obema), stiki in preživnina. Vse lahko uredite tekom enega postopka na pristojnem okrožnem sodišču.
Tudi v primeru, da otrok ostane v varstvu in vzgoji pri obeh starših, je potrebno otroku določiti stalno prebivališče pri enem staršu in lahko začasno pri drugem. Prav tako se formalno določi preživnina, v teh primerih se preživnina določi obema staršema, v skladu z njunimi zmožnostmi ter potrebami otroka. 


Ali je oče (starša sta namreč ločena) po mojem 18 letu še vedno dolžan plačati preživnino . Imam pa namreč status študenta?

V kolikor se otrok redno šola ali redno na izrednem študiju, je oče še vedno zavezan plačevati preživnino za vas in sicer za čas dodiplomskega študija, najdlje pa do dopolnjenega 26. leta starosti. 


Soprog ima iz prvega zakona dva otroka za katera plačuje preživnino, ki  pa že presega polovico njegovega dohodka. Imava tudi skupnega otroka.
Ali se mu lahko preživnina njegovih dveh otrok zniža, saj so se njegove okoliščine bistveno spremenile?

Možnost obstaja, da vaš soprog pri sodišču poda tožbo za znižanje višine preživnine ali pa sporazumno z otrokovo materjo sodišču posredujeta sporazum o novi znižani višini preživnine, saj so se mu na podlagi vaših navedb okoliščine bistveno spremenile.
Za pravno pomoč pri oblikovanju predloga se lahko obrnete na PIC, Povšetova 37, Ljubljana. 


Na kakšen način se določa višina zneska preživnine?

Preživnina se lahko določi samo na sodišču.
Preživnina se lahko določi na podlagi sporazuma med staršema ali na podlagi tožbe.
V primeru, da se starša ne moreta sporazumeti glede višine preživnine in tudi ne s pomočjo centra za socialno delo, lahko eden ali drugi vloži tožbo pri  pristojnem okrožnem sodišču. 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da se preživnina določi po potrebi upravičenca in možnostih zavezanca. To pomeni, da se preživnina določa vsakokrat na podlagi specifičnih dejstev posameznega primera. 


Z izvenzakonskim partnerjem se razhajava. Imava enega otroka. Kako urediti preživnino, glede na to, da bo otrok pri meni?

S sporazumom o preživnini ali s tožbo. V obeh primerih je potrebno sprožiti postopek na sodišču. V kolikor se s partnerjem glede višine preživnine in načinom izplačevanja le-te sama sporazumeta, na pristojno okrožno sodišče vložita podpisan sporazum (na sodišču se informirajte o tem, ali imajo na razpolago obrazce), v kolikor pa pri sporazumevanju potrebujeta pomoč, se lahko zglasita na pristojnem centru za socialno delo.
Postopek tožbe lahko sprožite sami ali s pomočjo odvetnika. 


Na koga naj se obrnem v primeru  suma nasilnega ravnanja z otroki?

Prijavo podajte pristojnim institucijam ( center za socialno delo, policija, državno tožilstvo ).
Na pristojni center za socialno delo se lahko obrnete tudi osebno ali pisno.
Center je dolžan odreagirati tudi na anonimno prijavo suma nasilja nad mladoletnimi otroki. 


Ali lahko moja bivša žena zase zahteva preživnino ob razvezi zakonske zveze?

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih navaja, da ima zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, pravico od drugega zakonca zahtevati preživnino. 

Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino v postopku za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila zakonska zveza pravnomočno razvezana. 

V tem primeru sme zakonec po koncu postopka za razvezo zakonske zveze zahtevati preživnino le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi, ko zakonec zahteva preživnino. 

Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca ali če je upravičenec pred ali med postopkom za razvezo zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske zveze storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca. 


V kolikšnem času neplačevanja preživnine lahko vložim predlog za izterjavo le-te/ izvršbo?

V primeru treh in več zaporednih neplačanih preživnin ali v primeru stalnega nerednega plačevanja preživnine lahko otrokov zakoniti zastopnik oz. polnoletni otrok sam poda predlog za izterjavo preživnine na krajevno pristojnem okrajnem sodišču.
Zasavje: Okrajno sodišče v Trbovljah, Rudarska 8, 1420 Trbovlje.
Predlog za izvršbo oz. izterjavo preživnine se poda na posebnem obrazcu, ki je na voljo v knjigarnah. 


Katere spremembe je dolžna stranka v času prejemanja otroškega dodatka sporočiti centru  za socialno delo? Od kdaj se upoštevajo spremembe?

Spremembe, ki jih je potrebno sporočiti so: 

 • sprememba števila družinskih članov
 • zaposlitev ali izguba zaposlitve enega od vzdrževalcev družine
 • začetek opravljanja samostojne dejavnosti
 • zaposlitev otroka po 15. letu starosti
 • namestitev otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva (zavodsko varstvo, vrtec),
 • vključitev otroka v osnovnošolsko izobraževanje v primeru, da dotlej ni bil vključen v vrtec,
 • izguba statusa dijaka oz. študenta po 18. letu otrokove starosti.

Kot sprememba se ne upošteva zamenjava delovnega mesta brez prekinitve delovnega razmerja in pridobitev pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo takoj po prenehanju delovnega razmerja ali poteku dopusta za nego in varstvo otroka. 

Spremembe , ki so nastale v času upravičenosti pravice do otroškega dodatka se upoštevajo s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka, razen v naslednjih primerih: 

 • rojstva otroka, ko se pravica prizna s prvim dnem v mesecu otrokovega rojstva v primeru, da se uveljavlja v 90-tih dneh od rojstva otroka; v primeru, da se uveljavlja po tem roku pa s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko se sporoči sprememba oz. vloži vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka,
 • izgube zaposlitve enega od vzdrževalcev družine oz. otroka  v starosti od 15 do 18 let, ko se sprememba upošteva s prvim v naslednjem mesecu, ko je bila sprememba sporočena,
 • izključitve predšolskega otroka iz vrtca, ko se sprememba upošteva s prvim v naslednjem mesecu, ko je sporočena,
 • vključitve otroka v osnovnošolsko izobraževanje v primeru, da dotlej ni bil vključen v vrtec, ko se sprememba upošteva z dnem vključitve,
 • pridobitve statusa dijaka oz. študenta (otrok pred tem ni imel statusa dijaka oz. študenta), ko se sprememba upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, ko je bila       sprememba sporočena oz. vložena vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka.
baner_des4

Uradne ure

Ponedeljek:
8.00 -12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda:
8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
Petek:
8.00 do 12.00