Denarna socialna pomoč

DENARNA SOCIALNA POMOČ
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št. 61/2010 ), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2012. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega zakonsko predpisane meje dohodkov in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. /PREBERITE VEČ/


Upravičenec do denarne socialne pomoči je:

  • kdor si ne more preživetja zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,
  • kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS.

Višina denarne socialne pomoči

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga.
Od 1. 2. 2013 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 261,56 evrov.


PRAVICA DO DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Upravičenci do denarne socialne pomoči so upravičen tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, in sicer za čas prejemanja denarne socialne pomoči oziroma za čas izpolnjevanja pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči. /PREBERITE VEČ/

PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE  

Do nje so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.
Pravica se dodeli za določen čas, za enako obdobje kot denarna socialna pomoč. /PREBERITE VEČ/

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. /PREBERITE VEČ/