Družinski prejemki

 OTROŠKI DODATEK

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Upravičenci

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.

Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki:

  • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost,
  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
  • je v rejništvu,
  • je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski skupnosti,
  • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Višina

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

dohodkovni

razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % in evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v evrih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 18 %

do 177,73

114,31

125,73

137,18

168,31

179,73

243,55

2

nad 18 % do 30 %

nad 177,73 do 296,22

97,73

108,04

118,28

142,73

153,04

206,88

3

nad 30 % do 36 %

nad 296,22 do 355,46

74,48

83,25

91,98

110,48

119,25

162,89

4

nad 36 % do 42 %

nad 355,46 do 414,70

58,75

67,03

75,47

85,75

94,03

128,58

5

nad 42 % do 53 %

nad 414,70 do 523,32

43,24

50,45

57,63

61,24

68,45

92,94

6

nad 53 % do 64 %

nad 523,32 do 631,93

27,40

34,29

41,14

39,10

45,99

64,05

 

Izjemna višina

  • Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 10 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred. Za enostarševsko družino po tem zakonu se šteje skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
  • Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Uveljavljanje pravice in trajanje

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90-tih dneh po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem meseca otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. V primeru podaljšanja pravice, se vloga vloži v mesecu izteka pravice na podlagi zadnje veljavne odločbe. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji.

Drugi družinski prejemki

Starševski dodatek (mesečni prejemek, ki traja 365 dni od rojstva otroka)
Pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek)
Dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za družine s tremi ali več otroki od uveljavitve ZUJF je potreben preračun upravičenosti)
Dodatek za nego otroka (mesečni prejemek, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti)
Delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek – dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti