Subvencije in znižana plačila

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Upravičenci

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Dodeli se za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici ponovno odloči.

Primera:
Če vlogo vložite avgusta 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej (ne bo izpisan iz vrtca), morate torej novo vlogo vložiti v mesecu avgustu 2019 oziroma z mesecem izteka dodeljene pravice.

Če vlogo vložite v decembru 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Če boste v tem obdobju uveljavljali spremembo, npr. izgubo plače v mesecu juliju 2019, bo CSD izdal novo odločbo za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

KJE IN KAKO SE VLOŽI

 • pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko
 • na enotni vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
  • elektronska vloga 
  • ponovno uveljavljanje subvencije vrtca - če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca.

VIŠINA PLAČILA

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2017, na podlagi povprečne plače za leto 2016.

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % od neto povprečne plače)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 185,43 EUR

/

2

nad 185,43 do 309,05 EUR

10 %

3

nad 309,05 do 370,86 EUR

20 %

4

nad 370,86 do 432,67 EUR

30 %

5

nad 432,76 do 545,98 EUR

35 %

6

nad 545,98 do 659,30 EUR

43 %

7

nad 659,31 EUR do 844,73 EUR

53 %

8

nad 844,74 EUR do 1019,86 EUR

66 %

9

nad 1019,86 EUR

77 %


Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca
(in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

POSEBNE OKOLIŠČINE

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE

Državni zbor RS je 3. 12. 2013 sprejel spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na novo urejajo tudi subvencijo malice za učence in dijake. Nova ureditev velja od 1. 9. 2014.

Skladno z novo ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več  treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Brezplačna malica

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • Učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 evrov.
 • Dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 432,67 evrov (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).
 • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
 • Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.
 • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Delna subvencija malice
 
Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • nad 432,67 do 545,98 evrov (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.
 • nad 545,99 do 659,30 evrov (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

Če nobena od povezanih oseb učenca ali dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice.

Obdobje upravičenosti

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico.

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru vloge za subvencijo malice, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

Skladno z ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.

Upravičenci
 
Brezplačno kosilo

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 36 % neto povprečne plače.

Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno). Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 

Informacije o upravičenosti do brezplačne prehrane so v odločbah centrov za socialno delo.

Obdobje upravičenosti

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na kosilo.

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru vloge za subvencijo kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta

 

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Po prvem odstavku 100. člena Zakona o socialnem varstvu so upravičenci in drugi zavezanci storitev institucionalno varstvo dolžni plačati, na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada Republike Slovenije z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja vlagatelja določi višine oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

 Uredba določa:

 • mejo socialne varnosti, in sicer kot znesek, ki mora upravičencu in njegovim družinskim članom ostati za preživljanje po plačilu prispevka za opravljeno storitev,
 • plačilno sposobnost, in sicer kot znesek, do katerega je upravičenec oziroma zavezanec sposoben plačati oziroma prispevati k plačilu storitve,
 • prispevek k plačilu - kot znesek, ki ga je plačilno sposoben upravičenec oziroma zavezanec dolžan plačati izvajalcu storitve na podlagi predloženega računa in
 • oprostitev plačila storitve - kot znesek, ki ga upravičenec oziroma zavezanec glede na svojo plačilno sposobnost po merilih uredbe ne more in ni dolžan plačati.

Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca.
 
Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev je zavezanec fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.

Prispevek k plačilu storitve je znesek, ki ga je upravičenec ali zavezanec, glede na svojo plačilno sposobnost oziroma preživninsko obveznost, zmožen in zato tudi dolžan prispevati za plačilo vrednosti opravljene storitve.

 
Če prispevek upravičenca in zavezanca oziroma zavezancev ne zadostuje za pokritje storitve, razliko med vrednostjo storitve in prispevki upravičenca in zavezancev doplača občina oziroma Republika Slovenija, glede na v zakonu navedene pogoje.

UVELJAVLJANJE PRAVICE

Upravičenec in njegovi zavezanci lahko torej pri pristojnem centru za socialno delo (kjer ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče) vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve, ki jo je mogoče dobiti na centru za socialno delo, pa tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:

 

OSUBVENCIJA ZA NAJEMNINE

Upravičenci

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik

 • v neprofitnem stanovanju,
 • v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb),
 • v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...),
 • v tržnem stanovanju,
 • v hišniškem stanovanju.

Meje dohodka

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

Višina subvencije

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine.

Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe.

 • Subvencija neprofitne najemnine: lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. 
 • Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije, subvencija se nakaže direktno lastniku najemnega stanovanja.