Subvencije in znižana plačila

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Upravičenci

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Dodeli se za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici ponovno odloči.

Primera:
Če vlogo vložite avgusta 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej (ne bo izpisan iz vrtca), morate torej novo vlogo vložiti v mesecu avgustu 2019 oziroma z mesecem izteka dodeljene pravice.

Če vlogo vložite v decembru 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Če boste v tem obdobju uveljavljali spremembo, npr. izgubo plače v mesecu juliju 2019, bo CSD izdal novo odločbo za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

KJE IN KAKO SE VLOŽI

 • pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko
 • na enotni vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
  • elektronska vloga 
  • ponovno uveljavljanje subvencije vrtca - če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca.

VIŠINA PLAČILA

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2017, na podlagi povprečne plače za leto 2016.

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % od neto povprečne plače)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 185,43 EUR

/

2

nad 185,43 do 309,05 EUR

10 %

3

nad 309,05 do 370,86 EUR

20 %

4

nad 370,86 do 432,67 EUR

30 %

5

nad 432,76 do 545,98 EUR

35 %

6

nad 545,98 do 659,30 EUR

43 %

7

nad 659,31 EUR do 844,73 EUR

53 %

8

nad 844,74 EUR do 1019,86 EUR

66 %

9

nad 1019,86 EUR

77 %


Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca
(in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

POSEBNE OKOLIŠČINE

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca ali dijaka na dan 1. 9. 2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali svetujemo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oz. kosilo.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/2015, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih, ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2014 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice in subvencije kosila so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico/kosilo in se redno izobražujejo. Novost je, da učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada pravica do brezplačnega kosila.

Subvencija malice (pripada učencem in dijakom):

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
 • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil
 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila (pripada samo učencem):

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Podatki:

V osnovnih šolah ima subvencijo malice v povprečju okoli 80.000 učencev, v srednjih šolah pa 36.000 dijakov. Skupaj ima subvencijo malice 116.000 učencev in dijakov. Do brezplačnega kosila je v osnovnih šolah upravičenih 15.500 učencev.

 

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Po prvem odstavku 100. člena Zakona o socialnem varstvu so upravičenci in drugi zavezanci storitev institucionalno varstvo dolžni plačati, na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada Republike Slovenije z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja vlagatelja določi višine oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

 Uredba določa:

 • mejo socialne varnosti, in sicer kot znesek, ki mora upravičencu in njegovim družinskim članom ostati za preživljanje po plačilu prispevka za opravljeno storitev,
 • plačilno sposobnost, in sicer kot znesek, do katerega je upravičenec oziroma zavezanec sposoben plačati oziroma prispevati k plačilu storitve,
 • prispevek k plačilu - kot znesek, ki ga je plačilno sposoben upravičenec oziroma zavezanec dolžan plačati izvajalcu storitve na podlagi predloženega računa in
 • oprostitev plačila storitve - kot znesek, ki ga upravičenec oziroma zavezanec glede na svojo plačilno sposobnost po merilih uredbe ne more in ni dolžan plačati.

Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca.
 
Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev je zavezanec fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.

Prispevek k plačilu storitve je znesek, ki ga je upravičenec ali zavezanec, glede na svojo plačilno sposobnost oziroma preživninsko obveznost, zmožen in zato tudi dolžan prispevati za plačilo vrednosti opravljene storitve.

 
Če prispevek upravičenca in zavezanca oziroma zavezancev ne zadostuje za pokritje storitve, razliko med vrednostjo storitve in prispevki upravičenca in zavezancev doplača občina oziroma Republika Slovenija, glede na v zakonu navedene pogoje.

UVELJAVLJANJE PRAVICE

Upravičenec in njegovi zavezanci lahko torej pri pristojnem centru za socialno delo (kjer ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče) vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve, ki jo je mogoče dobiti na centru za socialno delo, pa tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:

 

OSUBVENCIJA ZA NAJEMNINE

Upravičenci

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik

 • v neprofitnem stanovanju,
 • v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb),
 • v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...),
 • v tržnem stanovanju,
 • v hišniškem stanovanju.

Meje dohodka

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

Višina subvencije

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine.

Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe.

 • Subvencija neprofitne najemnine: lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. 
 • Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije, subvencija se nakaže direktno lastniku najemnega stanovanja.